PREDATORSHOP.sk - Autorizovaný predajca a Gold Partner značky ACER na Slovensku.
0905 98 46 46
info@predatorshop.sk
PREDATORSHOP

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci:

ISSO, s.r.o., Andreja Hlinku 40 (pod kláštorom), 971 01 Prievidza
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu v Trenčíne, odd. Sro, , vl. č. 3346/R:
Výpis z obchodného registra
IČO: 36001015, DIČ: 2020469418, IČ-DPH: SK2020469418

Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.102/201 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

• osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)

• osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Dozorujúci orgán:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 032/6400109
Fax č.: 032/6400108
E-mail: tn@soi.sk

1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzatváraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

2. Objednávka a jej overenie predávajúcim

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

• označenie predávajúceho – ISSO, s.r.o., Andreja Hlinku 40 (pod kláštorom), 971 01 Prievidza, IČO: 36001015, DIČ:2020469418, IČ-DPH: SK2020469418

• označenie kupujúceho – meno a priezvisko alebo názov firmy; bydlisko kupujúceho alebo sídlo, resp. miesto podnikania; v prípade kupujúceho – podnikateľ je nutné aj IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón; e-mailovú adresu,

• kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,

• množstvo požadovaných kusov produktov,

• vybraný spôsob platby,

• vybraný spôsob dodania tovaru,

• adresa pre dodanie tovaru,

• požadovaný termín dodania (nutné uviesť do poznámky objednávky)

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Kupujúci si je vedomý, že môžu nastať situácie, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä z dôvodu, kedy kupujúci objedná tovar za cenu nereálnu na trhu a zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Kupujúceho bude o takejto skutočnosti predávajúci informovať bez odkladu.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v týchto vyššie uvedených prípadoch nemôže vzniknúť platná kúpna zmluva.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, platobnou kartou cez službu CardPay, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo, v spolupráci s prevádzkovateľom platobnej brány preveriť objednávky, ktoré vykazujú „neštandardný“ charakter – v krátkom čase viacnásobne nakúpené drahé tovary odoslané zo zahraničných IP adries a prípadne ich realizáciu pozastaviť až odmietnuť.

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

• overenie objednávky,

• voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,

• prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru. Tovar je vo väčšine prípadov zákazníkovi doručený do 48 hodín, najneskôr však do 30 pracovných dní od vytvorenia objednávky. V prípade nedodržania uvedenej lehoty 30 dní bude zákazník informovaný mailom alebo písomne listom o zrušení objednávky. Spolu s tovarom je vždy zasielaná buď faktúra a/alebo dodací list a/alebo záručný list. V prípade, ak prevádzkovateľ nemôže zaslať tovar naraz (niektorý produkt nie je skladom) informuje o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom s návrhmi riešenia dodávky po častiach.

Možné spôsoby platieb a dodania tovaru na území Slovenska:

• Dodanie tovaru a platba online cez službu CardPay. Tovar je zasielaný dopravcom (DPD, UPS). Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch a v obvyklých dodacích lehotách od expedície tovaru.

• Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom (DPD, UPS) na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch a v obvyklých dodacích lehotách od expedície tovaru.

• Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.

• Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

Obmedzenie hmotnosti: V prípade, ak hmotnosť celej zásielky objednaného tovaru presiahne 5 kg, je možný spôsob doručenia len dopravcom DPD. V prípade ak hmotnosť celej zásielky objednaného tovaru presiahne 30 kg, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

Miesto plnenia: Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné: K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke.

Pre objednávky v hodnote menej ako 120€ s DPH si predávajúci účtuje dopravné vo výške 5€ s DPH.
Pre objednávky v honote 120€ s DPH a viac si predávajúci neúčtuje žiadne dopravné.
Osobný odber nie je spoplatnený a to bez ohľadu na hodnotu objednávky.

5. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a.) Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom Alza.cz, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

b.) Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť pomocou kontaktného mailu info@predator.sk>. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

6. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie zmluvy

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzatvorenej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).Podľa §8 ods.2 zákona č. 10/2014 Z.z sa považuje lehota na odstúpenie od zmluvy zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatváranej na diaľku musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň 14 – dňovej zákonnej lehoty. Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Kupujúci vráti tovar na adresu predávajúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

V prípade ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Alternatívne riešenie sporov

Podľa Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má zákazník právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na webovej adrese:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Emailová adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná webowej adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Tu môže sťažnosť podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje že súhlasí aby jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním a poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(Nariadenie GDPR). Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach kupujem.sk prípadne isso.sk. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

9. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe. V prípade jeho straty si predajca vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 5€ za jeho vyhľadanie. Bez dokladu o kúpe nie je možné väčšinu tovaru reklamovať, nakoľko kópiu dokladu si vyžadujú všetky autorizované servisné strediská drvivej väčšiny výrobcov.

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo za závady spôsobené pri výrobe, montáži alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s používateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí vrátane povinnosti

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Za spoločnosť ISSO, s.r.o. pre predatorshop.sk

schválil Ivan Sýkora, konateľ – 5.12.2019

mobil: 0905 98 46 46
email: isso@isso.sk

PREDAJŇA a sídlo firmy:

ISSO, s.r.o.
A.Hlinku 40 (pod kláštorom)
971 01 Prievidza

Otváracia doba:
Pondelok až Piatok 9:00-16:00hod.
telefón: 046/5111 666
email: isso@isso.sk

reklamácie mobil: 0905 686 823
reklamácie telefón: 046/5111 636
reklamácie email: isso@isso.sk